Seniorklub Vejle

Aktiviteter 2018 m.v.


Indbydelse til sensommerfest den 13. september 2018


Hvem er vi


Seniorklubben i "Gl. Vejle Amt" er en forening der organiserer medlemmer af Serviceforbundet der er overgået til efterløn, opnået social pension o.lign.

Størsteparten af medlemmerne kommer fra ejendomsservice. Men alle de øvrige landssammenslutningers aldersmedlemmer optages i foreningen.

Foreningens geografiske dækningsområde svarer stort set til det gamle Vejle Amt.

Medlemmerne mødes nogle gange om året. Hvor der arrangeres sociale tiltag, udflugter og ikke mindst: erfaringsudveksling.

Til alle vore arrangementer er også ægtefællerne velkomne.

Aktiviteterne foregår i Kolding, Vejle og Fredericia.   

Bestyrelsen

Formand

Kasserer

(Fungerende formand indtil generalforsamlingen i oktober måned)

Arne Nielsen

Løget Center 40

7100 Vejle

Tlf. priv.:75 82 8546

Mobil 23 86 34 02

E-mail: arne_nielsen@aab-net.dk

Middelfart Sparekasse

Kontonr.: 1682-322-43-25443

Sektretær

Hans Kurt Hansen

Valdemarsgade 22 1. tv

7100 Vejle

Tlf.: 29659144

E-mail: hanskurt@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Svend Erik Jensen

Søndermarksvej 89 b.

7100 Vejle

Tlf.: 21839905

Bestyrelsesmedlem

Karl Johan Kronow

Trappendalvej 49 C

6094 Hejls

E-mail: inge.kronow@gmail.com

Tlf.: 75518353 / 30138311Vedtægt

Vedtægt  for   Service Forbundets 

Seniorklub i ”Gl. Vejle Amt

Navn og Formål:

Foreningen er stiftet ved en sammenlægning den 9. febr. 1988 af Efterlønsklub af 16. september 1980 og Pensionistklub af 5 marts 1979.

Dens navn er:

 Serviceforbundets Seniorklub i ”Gl. Vejle Amt”. Klubbens stiftelsesdato betragtes som den 5. marts 1979.

Foreningens hjemsted er adressen, hvor den til enhver tid valgte formand bor.

Foreningens formål er at give pensionister og efterlønsmodtagere, der er medlem af  Serviceforbundet ,  basis for samarbejde, hvad angår fælles faglige og sociale interesser.

§ 1:

Foreningens virke skal opfattes af og varetages i overensstemmelse med Serviceforbundet, de respektive landssammenslutninger  i forbundet, de lokale afdelinger – samt med LO Faglige Seniorer.

§ 2:

Foreningens arrangementer tilrettelægges af klubbens bestyrelse. Samarbejdet med Serviceforbundet varetages af et af forbundet nedsat udvalg, som består af formændene for klubberne landet over samt en forbundsvalgt repræsentant.

§ 3:

Som medlem optages enhver, der har status som aldersmedlem eller efterlønsmodtager i forbundet.

§ 4:

Foreningen afholder selv sine administrationsudgifter og opkræver klubkontingent i relation hertil. Klubkontingentet betales helårlig forud efter anvisning.

§ 5:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og fastlægger sit virke indenfor rammerne af reglerne i såvel forbund som LOs Faglige Seniorer.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i oktober kvartal. På mødet gives beretning, og den reviderede regnskabsrapport fremlægges til godkendelse.

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet. Endvidere behandles bestyrelsens og af medlemmer indsendte forslag. Generalforsamlingen vælger også klubbens tillidsrepræsentanter.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt senest otte dage før den berammede dato for generalforsamlingens afholdelse.

Meddelelse om tidspunkt for ordinære og ekstraordinære generalforsamlingers indkaldelse, skal sammen med forslag til dagsorden tilgå samarbejdspartnerne under Serviceforbundet.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Serviceforbundet eller klubbens bestyrelse, eller 15% af medlemmerne, skriftligt anmoder herom. Af anmodningen skal det tydeligt fremgå, hvilket emne/r der ønskes behandlet.

Er ekstraordinær generalforsamling foranlediget på begæring af menige medlemmer, skal mindst 2/3 af underskriverne være til stede på mødet, for at generalforsamlingen kan realitetsbehandle forslagene.

Indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger skal ske med mindst 14 dages varsel ved meddelelse i forbundets medlemsblad SERVICE, eller ved skriftligt meddelelse til medlemmerne.

§ 6:

På den ordinære generalforsamling vælges klubbens bestyrelse. Der skal bestå af en af generalforsamlingen direkte valgt formand. Samt mindst to bestyrelsesmedlemmer. Og der vælges mindst 2 kritiske bilagskontrollører. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

De valgtes funktionstid er to år. Formanden er på valg på den ordinære generalforsamling i lige år. De mindst to bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling i ulige år. Hvis bestyrelsen består af flere end 3 medlemmer, skal det 4. medlem vælges i lige år. Det 5. medlem i ulige år etc.

Genvalg er tilladt.

Klubbens bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden.

Udebliver et bestyrelsesmedlem fra et lovligt varslet møde på hinanden to følgende møder, uden meddelt forfald, betragtes pågældende som udtrådt af bestyrelsen.

§ 7:

Formanden tegner klubben udadtil. Og er ansvarlig for mødeindkaldelserne.

§ 8:

Klubbens økonomiske midler indsættes i et anerkendt pengeinstitut. Og det tilstræbes at holde likvide pengemidler på et minimum.

§ 9:

Over enhver generalforsamling og ethvert bestyrelsesmøde føres en forhandlingsprotokol. Protokollatet fra ethvert bestyrelsesmøde gennemgås og godkendes inden bestyrelsesmødets afslutning.

Protokollatet fra sidste generalforsamling tilbydes oplæst på den ordinære generalforsamling.

§ 10:

Klubbens regnskabsår går fra 4. kvartal til og med 3. kvartal i generalforsamlingsperioden.

Bilagskontrollørerne skal udøve kritisk kontrol; efterse bilag, regnskaber og konstatere af værdierne er tilstede.

Regnskabet underskrives af bilagskontrollørerne og forsynes med revisionsbemærkning.

§ 11:

Såfremt klubben opløses, på en i den anledning indkaldt generalforsamling, hvortil forbundet skal indvarsles, tilfalder dens midler og ejendele forbundet, jf. forbundets vedtægt.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling.

Kolding, den 8. oktober 2009.